Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor CARE for teachers Nederland/België van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden beschikken wij over uw persoonsgegevens die via de website of overige diensten beschikbaar zijn gekomen. Het gaat hier om voor- en achternaam, organisatiegegevens, NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, functie en werkgever. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening, het voorbereiden en verzorgen van werkzaamheden, het sturen van facturen/de fiscale afhandeling dan wel (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden en voor onze eigen administratie in het kader van deskundigheidsbevordering en herregistratie. De persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is, maar altijd zo dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wilt u niet dat uw gegevens worden gebruikt, neem dan contact met ons op. Dat geldt ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 0900 – 2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.